ശനി, 21.05.2022

അടുത്ത റാഫിൾ ഡ്രോ

AED 300,000*

+

അടുത്ത ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

AED 10,000,000

*3 വിജയികൾക്ക് AED 100,000 ഗ്യാരണ്ടി

*3 വിജയികൾക്ക് AED 100,000 ഗ്യാരണ്ടി

0
0

ദിവസം

:
0
0

മണിക്കൂർ

:
0
0

മിനിറ്റ്

:
0
0

സെക്കൻഡ്

0
0

ദിവസം

:
0
0

മണിക്കൂർ

:
0
0

മിനിറ്റ്

:
0
0

സെക്കൻഡ്

എങ്ങനെ കളിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഏറ്റവും പുതിയ റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

ശനി, 07.05.2022

14260231

AED 100,000

14367684

AED 100,000

14321369

AED 100,000

പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

ശനി, 07.05.2022

15
26
32
40
48

മാച്ച് 5/5

0 വിജയികൾ

മാച്ച് 4/5

26 വിജയികൾ

മാച്ച് 3/5

1,165 വിജയികൾ

ആകെ വിജയികൾ

1,63,839

പതിവ് ചോദ്യം

കൂടുതൽ വായിക്കുക