അടുത്ത റാഫിൾ ഡ്രോ

AED 300,000*

+

അടുത്ത ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

AED 10,000,000

ശനി, 01.10.2022

വാങ്ങുക

*3 വിജയികൾക്ക് AED 100,000 ഗ്യാരണ്ടി

*3 വിജയികൾക്ക് AED 100,000 ഗ്യാരണ്ടി

03

ദിവസം

04

മണിക്കൂർ

00

മിനിറ്റ്

19

സെക്കൻഡ്

03

ദിവസം

04

മണിക്കൂർ

00

മിനിറ്റ്

19

സെക്കൻഡ്

എങ്ങനെ കളിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഏറ്റവും പുതിയ റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

ശനി, 24.09.2022

19719532

AED 100,000

19596443

AED 100,000

19798426

AED 100,000

പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

ശനി, 24.09.2022

5
6
11
34
39

മാച്ച് 5/5

0 വിജയികൾ

മാച്ച് 4/5

22 വിജയികൾ

മാച്ച് 3/5

1,356 വിജയികൾ

ആകെ വിജയികൾ

1,92,771

fahter-and-son

പതിവ് ചോദ്യം

കൂടുതൽ വായിക്കുക
fahter-and-son