അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പ്

ശനി, 25.09.2021

AED

50,000,000

0
0

ദിവസം

:
0
0

മണിക്കൂർ

:
0
0

മിനിറ്റ്

:
0
0

സെക്കൻഡ്

0
0

ദിവസം

:
0
0

മണിക്കൂർ

:
0
0

മിനിറ്റ്

:
0
0

സെക്കൻഡ്

എങ്ങനെ കളിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുതിയ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

ശനി, 18.09.2021

3
6
9
11
23
43

പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ6/6

വിജയികളുടെ എണ്ണം0

പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ5/6

വിജയികളുടെ എണ്ണം10

പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ4/6

വിജയികളുടെ എണ്ണം307

പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ3/6

വിജയികളുടെ എണ്ണം4,569

ആകെ വിജയികൾ

1,12,115

പതിവ് ചോദ്യം

കൂടുതൽ വായിക്കുക