ലെ ബ്ലൂ വാട്ട൪ 500 മില്ലിലിറ്റ൪

നോട്ട്: നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടറും ആവശ്യക്കാരുടെ ദാഹ ശമനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ വഴി സംഭാവന ചെയ്യും.

വാങ്ങുന്ന ഓരോ ബോട്ടില്ഡ് വാട്ടറും നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരു എൻ‌ട്രി സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹത നൽകും.

AED 35.00

ഓരോ ബോട്ടിൽ

-
+

മൊത്തം :