ലെ ബ്ലൂ വാട്ട൪ 500 മില്ലിലിറ്റ൪

നോട്ട്: നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടറും ആവശ്യക്കാരുടെ ദാഹ ശമനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ വഴി സംഭാവന ചെയ്യും.

വാങ്ങുന്ന ഓരോ ബോട്ടില്ഡ് വാട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് വീക്‌ലി ലൈവ് ഡ്രോകളിൽ ഒരു ലൈൻ വീതം സമർപ്പിക്കാൻ അർഹത നൽകും.

AED 35.00

ഓരോ ബോട്ടിൽ

-
+

മൊത്തം :