മഹ്സൂസിന്റെ സി‌എസ്‌ആർ ചട്ടക്കൂടിൽ നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്

സാമൂഹിക ക്ഷേമം

സുസ്ഥിരമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളെയും സംരംഭങ്ങളെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിന്റെയും പരിസ്ഥിതി ഏജൻസികളുടെയും ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക.

സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം

തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ജീവനക്കാർക്കുള്ള നിക്ഷേപം, സമുദായ വികസനം, പരോക്ഷമായ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക.

ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം

ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം വ്യക്തിഗത വികസനവും കരിയർ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുക, അതിലുപരി ഒരു നല്ല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.