ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുമായി  ബന്ധപ്പെടുക.

ടോൾ ഫ്രീ: 8005825
അന്തർദേശീയം: -->+97145880100

മഹ്സൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ,‌ കൂടുതൽ വായിക്കുക