തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

like-bird

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 10,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 22.01.2022

1
3
20
21
36
പൊരുത്തം വിജയികളുടെ എണ്ണം പ്രൈസ് പൂൾ വിന്നിങ്സ്
5 0 AED 10,000,000.00 AED 0.00
4 33 AED 1,000,000.00 AED 30,303.03
3 1,331 AED 350.00 AED 350.00
trumpet-bird

റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 300,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 22.01.2022

റാഫിൾ ഐഡി വിജയിയുടെ പേര് തുക രാജ്യം
10258369 ASHRAF ATHALAKKAL AED 100,000.00 ഇന്ത്യ
10391590 shokrollah Heidari AED 100,000.00 ഇറാൻ
10418498 willie Andia Rubang AED 100,000.00 ഫിലിപ്പീൻസ്