തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 10,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 28.01.2023

10
14
17
24
33
പൊരുത്തം വിജയികളുടെ എണ്ണം പ്രൈസ് പൂൾ വിന്നിങ്സ്
5 0 AED 10,000,000.00 AED 0.00
4 31 AED 1,000,000.00 AED 32,258.06
3 1,636 AED 350.00 AED 350.00

റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 300,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 28.01.2023

റാഫിൾ ഐഡി വിജയിയുടെ പേര് തുക രാജ്യം
29065943 Marc jed Visande Legario AED 100,000.00 ഫിലിപ്പീൻസ്
29009891 Kervin Cabalar Lovitos AED 100,000.00 ഫിലിപ്പീൻസ്
28992089 faguni Ray kurmi AED 100,000.00 നേപ്പാൾ