തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 10,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 01.10.2022

5
14
18
24
35
പൊരുത്തം വിജയികളുടെ എണ്ണം പ്രൈസ് പൂൾ വിന്നിങ്സ്
5 1 AED 10,000,000.00 AED 10,000,000.00
4 110 AED 1,000,000.00 AED 9,090.90
3 4,102 AED 350.00 AED 350.00

റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 300,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 01.10.2022

റാഫിൾ ഐഡി വിജയിയുടെ പേര് തുക രാജ്യം
20346339 SHEFEEQUE VALIYAKATH ABU AED 100,000.00 ഇന്ത്യ
20072032 Devendra Jaiswal AED 100,000.00 നേപ്പാൾ
20346877 Marvin Abela Edora AED 100,000.00 ഫിലിപ്പീൻസ്