തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

like-bird

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 10,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 25.06.2022

3
14
19
39
45
പൊരുത്തം വിജയികളുടെ എണ്ണം പ്രൈസ് പൂൾ വിന്നിങ്സ്
5 0 AED 10,000,000.00 AED 0.00
4 39 AED 1,000,000.00 AED 25,641.02
3 1,363 AED 350.00 AED 350.00
trumpet-bird

റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 300,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 25.06.2022

റാഫിൾ ഐഡി വിജയിയുടെ പേര് തുക രാജ്യം
16079366 OANA CHRISTIANNA ATOFANI AED 100,000.00 റൊമാനിയ
15857605 Rachel Guino Nicol AED 100,000.00 ഫിലിപ്പീൻസ്
15970905 Barbra Nampewo AED 100,000.00 ഉഗാണ്ട