തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 20,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 03.06.2023

14
33
34
44
47
പൊരുത്തം വിജയികളുടെ എണ്ണം പ്രൈസ് പൂൾ വിന്നിങ്സ്
5 0 AED 20,000,000.00 AED 0.00
4 23 AED 200,000.00 AED 8,695.65
3 993 AED 250.00 AED 250.00

റാഫിൾ ഡ്രോ ഫലങ്ങൾ

AED 1,000,000

നറുക്കെടുപ്പ്: ശനി, 03.06.2023

റാഫിൾ ഐഡി വിജയിയുടെ പേര് തുക രാജ്യം
34689116 Mireille Nader AED 1,000,000.00 ഫ്രാൻസ്