നിയമപരമായ

ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും

സ്വകാര്യതാ നയം

കുക്കികളുടെ നയം

സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌