എങ്ങനെ കളിക്കാം

Close popup
1

ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.

2

മുകളിലെ മെനുവിൽ പ്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3

നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത്  "കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ ബോട്ടില്ഡ് വാട്ടറും  നറുക്കെടുപ്പിലെ ഒരു വരിക്ക് നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുന്നു.

4

വരി 1ൽ 6 അക്കങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം ഒന്നിലധികം വരികൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും ഭാവി നറുക്കെടുപ്പിനായി നമ്പറുകൾ സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും.

5

നിങ്ങളുടെ കാർട്ടിലേക്ക് വരികൾ ചേർക്കുക.

6

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കണമെങ്കിൽ "കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

7

ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്  എം എസ്  വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും.

8

Mahzooz.ae- വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് കാണാനാകും.

9

വിജയികൾക്ക് മഹ്സൂസിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കും ഒപ്പം അവരുടെ വിന്നിംഗ്‌സ് അവരുടെ വിന്നിംഗ്‌സ് ബാലൻസിലേക്ക് ചേർക്കും.

10

ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം, വിന്നിംഗ്‌സ് എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

ഡ്രീം, പ്ലേ & വിൻ.