യുഎഇയുടെ ജനപ്രിയ ഡ്രോ നിങ്ങളെ ഒരു സന്തോഷപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു, വെറും 35 ദിർഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കു!

നിങ്ങൾ ചെയേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം 5 ൽ 5 നമ്പറും മാച്ച് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ടോപ് പ്രൈസായ 10 മില്ലിയൻ ദിർഹം നേടി മഹ്‌സൂസ് മില്ല്യനയർസ് ക്ലബ്ബിൽ അംഗമാകൂ!

നിങ്ങളുടെ ഓരോ എൻട്രിയും ഞങ്ങളുടെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു അതിലൂടെ 3 റാഫിൾ ഡ്രോ വിജയികൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രൈസായ 100,000 ദിർഹവും നേടാം!

ഇനി എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്? യുഎഇയുടെ ജനപ്രിയ ഡ്രോ നിങ്ങൾക്കു സന്തോഷപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നൽകാനായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ തന്നെ പങ്കെടക്കു!

നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നേടാനാവുക?

നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തുക നേടാനാവുമെന്നറിയാൻ താഴെയുള്ള പട്ടിക പരിശോധിക്കുക.

*വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബാധകം

റാഫിൾ ഡ്രോ

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

ഉറപ്പുള്ള വിജയികൾ

3X എഇഡി 100,000

എല്ലാ ആഴ്ചയും

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 5 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 10 മില്ല്യൻ*

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 4 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 1 മില്ല്യൻ*

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 3 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 350