മഹ്സൂസിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം! ഞങ്ങളുടെ ടോപ് പ്രൈസായ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറും 5 നമ്പറുകളുമായി മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി..

അത് മാത്രമല്ല, ഇതെ 35 ദിർഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, ഓരോ ആഴ്ചയും ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് എഇഡി 100,000 വിജയികളിലൊരാളാകാനുള്ള അവസരം നേടുകയും ചെയ്യും! ഇനി എന്തിന് കാത്തിരിക്കണം? വെറും 35 ദിർഹം മുടക്കി വലിയ വിജയം നേടാൻ ഇനി 5 അക്കങ്ങൾ മാത്രം! ഇപ്പോൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കൂ

മഹ്സൂസിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കൂ!

നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നേടാനാവുക?

നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തുക നേടാനാവുമെന്നറിയാൻ താഴെയുള്ള പട്ടിക പരിശോധിക്കുക.

സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ

റാഫിൾ ഡ്രോ

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

ഉറപ്പുള്ള വിജയികൾ

3X എഇഡി 100,000

എല്ലാ ആഴ്ചയും

ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 5 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 10 മില്ല്യൻ*

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 4 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 1 മില്ല്യൻ

വിജയിക്കാൻ 5 ൽ 3 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 350

ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫ്രൈഡേ

എപ്പിക് ഡ്രോ

വിജയിക്കാൻ 6 ൽ 6 മാച്ച് ചെയ്യുക

എഇഡി 10 മില്ല്യൻ*