വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

എങ്കിനെ

എങ്കിനെ

ജൂൺ 18 ന്റെ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അദ്നാൻ

അദ്നാൻ

28 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബിനു

ബിനു

28 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മാർക്ക്

മാർക്ക്

28 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോസ്

ജോസ്

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആൽഡ്വിൻ

ആൽഡ്വിൻ

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഏഞ്ചല

ഏഞ്ചല

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇറാസ്മോ

ഇറാസ്മോ

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഷിറോയ്

ഷിറോയ്

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖാലിദ്

ഖാലിദ്

ഏപ്രിൽ 30 ലെ മെഗാ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 2022 നിസ്സാൻ പട്രോൾ പ്ലാറ്റിനം വി 8 നേടിയ വിജയി

അനിഷ്

അനിഷ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി