വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

 സഹർ, 27 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 സഹർ

27 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 വിപിൻ, 20 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 വിപിൻ

20 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 സൂര്യ, 13 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 സൂര്യ

13 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ഷഹബാസ്, 6 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ഷഹബാസ്

6 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 സുമേർ, 29 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 സുമേർ

29 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബികാഷ്, 22 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ ഒരു കിലോ  സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ബികാഷ്

22 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ ഒരു കിലോ  സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

 റ്റാന്റിൻ, 22 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 റ്റാന്റിൻ

22 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 പദം, 15 ഏപ്രിൽ ഡ്രോയിൽ 20 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 പദം

15 ഏപ്രിൽ ഡ്രോയിൽ 20 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ഷെർലൺ, 15 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ഷെർലൺ

15 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അബൂബക്കർ, 15 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 400 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

അബൂബക്കർ

15 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 400 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

 റിൻസ, 8 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 റിൻസ

8 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ജോസ്, 8 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 300 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ജോസ്

8 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 300 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി