വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ലിൻ

ലിൻ

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നിഷിത്

നിഷിത്

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ശശി

ശശി

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഭരത്

ഭരത്

സെപ്റ്റംബർ 17 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഡെനിസ്

ഡെനിസ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇയാൻ

ഇയാൻ

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നാദിയ

നാദിയ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സമീർ

സമീർ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

സെപ്റ്റംബർ 3 ഗോൾഡൻ സമ്മർ ഡ്രോയിലെ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ബിനു

ബിനു

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ