വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ദേവ

ദേവ

26 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

റെയ്മുണ്ടോ

റെയ്മുണ്ടോ

26 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഷഹ്‌സാദ്‌

ഷഹ്‌സാദ്‌

26 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സലാഹിദ്ദീൻ

സലാഹിദ്ദീൻ

19 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

താരിക്

താരിക്

19 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി 

മാർക്കോ

മാർക്കോ

19 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

എല്യൂട്ടേറിയോ

എല്യൂട്ടേറിയോ

12 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി 

ജെന്നിഫർ

ജെന്നിഫർ

12 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി 

മേരി

മേരി

12 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി 

ദലിപ്

ദലിപ്

നവംബർ 12 ഡ്രോയിൽ 20 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 അനസ്

 അനസ്

5 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മൊഹമ്മദ്

മൊഹമ്മദ്

5 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി