വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ഹസ്സൻ

ഹസ്സൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സുമൻ

സുമൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജമാലുദ്ധീൻ

ജമാലുദ്ധീൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോയൽ

ജോയൽ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മരിയ

മരിയ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇമ്രാൻ

ഇമ്രാൻ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

റിജു

റിജു

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അക്ഷയ്

അക്ഷയ്

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 കിലോ സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

നാസിഷ്

നാസിഷ്

27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ജഗ്തർ

ജഗ്തർ

27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ശൈഖ്

ശൈഖ്

27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

സുസൈൻ

സുസൈൻ

20 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി