വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ചാർബെൽ

ചാർബെൽ

20 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

വിദ്യ

വിദ്യ

20 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സിനാൻ

സിനാൻ

13 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

നദീം

നദീം

13 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അബ്ദുസ്സമദ്

അബ്ദുസ്സമദ്

13 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

പാറ്റീരിയോ

പാറ്റീരിയോ

നവംബർ 6 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 10 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

പണികട്ട്

പണികട്ട്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അശോക്

അശോക്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

റാലിറ്റോ

റാലിറ്റോ

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഗണേഷ്

ഗണേഷ്

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബെഞ്ചാർ

ബെഞ്ചാർ

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി