വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ഹസൻ, ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഹസൻ

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സുൽഫിക്കർ, ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

സുൽഫിക്കർ

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

രാംനാഗിന, ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

രാംനാഗിന

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

രാമമൂർത്തി, ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

രാമമൂർത്തി

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജോൺ, ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

ജോൺ

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷാരോൺ, ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

ഷാരോൺ

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

റീസ്, ജൂലായ് 9 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ  വിജയി, മഹ്

റീസ്

ജൂലായ് 9 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോയൽ, ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

ജോയൽ

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സുറൂർ, ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

സുറൂർ

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സയ്യിദ് ഇന്റെഖാബ്, ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

സയ്യിദ് ഇന്റെഖാബ്

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അനീഷ്, ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

അനീഷ്

ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

താരെക്, ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

താരെക്

ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ