വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ജുനൈദ്

ജുനൈദ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 50 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ബാലാജി

ബാലാജി

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ഫിറോസ്

ഫിറോസ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

സന്തോഷ്

സന്തോഷ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

സുബ്ഹാൻ

സുബ്ഹാൻ

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ജോസഫ്

ജോസഫ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

റഫീക്ക്

റഫീക്ക്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

അബ്ദുൽ ഖാദർ

അബ്ദുൽ ഖാദർ

ഒക്ടോബർ 9 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 1 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

സ്റ്റീവൻ

സ്റ്റീവൻ

ഒക്ടോബർ 2 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 111,111.11 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

അക്തം

അക്തം

ഒക്ടോബർ 2 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 111,111.11 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

വർഗീസ്

വർഗീസ്

ഒക്ടോബർ 2 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 111,111.11 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ബെംഗ്ത്

ബെംഗ്ത്

ഒക്ടോബർ 2 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 111,111.11 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി