വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ഡാനെല്ലെ

ഡാനെല്ലെ

15 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മേരി ആൻ

മേരി ആൻ

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അങ്കൂർ

അങ്കൂർ

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജാഷിം

ജാഷിം

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അസിം

അസിം

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സൊഹൈബ്

സൊഹൈബ്

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സോണി

സോണി

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖൽഡോൺ

ഖൽഡോൺ

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

നീരജ്

നീരജ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അലി

അലി

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി