വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ഹസ്ന

ഹസ്ന

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

വാലിദ്

വാലിദ്

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇസ്മായിൽ

ഇസ്മായിൽ

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജസ്വീർ

ജസ്വീർ

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

തിനകർ

തിനകർ

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇസ്മായിൽ

ഇസ്മായിൽ

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ശ്രീനിവാസൻ

ശ്രീനിവാസൻ

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജെക്കോബസ്

ജെക്കോബസ്

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹംദി

ഹംദി

18 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അൻവറുള്ള

അൻവറുള്ള

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ശക്തിവേൽ

ശക്തിവേൽ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മേരി

മേരി

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി