വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

അഷ്ഫാഖ്

അഷ്ഫാഖ്

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മഹേന്ദ്രൻ

മഹേന്ദ്രൻ

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അബ്ദുൽറഹേം

അബ്ദുൽറഹേം

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോസ്ലിൻ

ജോസ്ലിൻ

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

കമ്രെ

കമ്രെ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹസ്സൻ

ഹസ്സൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സുമൻ

സുമൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജമാലുദ്ധീൻ

ജമാലുദ്ധീൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോയൽ

ജോയൽ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മരിയ

മരിയ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇമ്രാൻ

ഇമ്രാൻ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി