വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

പണികട്ട്

പണികട്ട്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അശോക്

അശോക്

6 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

റാലിറ്റോ

റാലിറ്റോ

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഗണേഷ്

ഗണേഷ്

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബെഞ്ചാർ

ബെഞ്ചാർ

30 ഒക്‌ടോബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജുനൈദ്

ജുനൈദ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 50 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ബാലാജി

ബാലാജി

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ഫിറോസ്

ഫിറോസ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

സന്തോഷ്

സന്തോഷ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

സുബ്ഹാൻ

സുബ്ഹാൻ

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി

ജോസഫ്

ജോസഫ്

ഒക്ടോബർ 23 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 333,333.33 ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി