വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

മേരി ആൻ, 8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

മേരി ആൻ

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അങ്കൂർ, 8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

അങ്കൂർ

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജാഷിം, 8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ജാഷിം

8 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അസിം, 1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

അസിം

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സൊഹൈബ്, 1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സൊഹൈബ്

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സോണി, 1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സോണി

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖൽഡോൺ, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ഖൽഡോൺ

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

നീരജ്, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

നീരജ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അലി, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

അലി

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

മുഹമ്മദ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹസ്ന, 25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ഹസ്ന

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി