വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

 ഹമേദ, 1 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ഹമേദ

1 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 മുഹമ്മദ്, 25 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 മുഹമ്മദ്

25 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 മേരി, 25 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 മേരി

25 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

 പ്രദീപ്, 18 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 പ്രദീപ്

18 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ദിപീഷ്, 11 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ദിപീഷ്

11 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആൽബർട്ട്, 4 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ആൽബർട്ട്

4 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സാമുവൽ, 4 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സാമുവൽ

4 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആർലെൻ, 25 ഫെബ്രുവരി ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ആർലെൻ

25 ഫെബ്രുവരി ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്, 25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

മുഹമ്മദ്

25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സൗരഭ്, 25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സൗരഭ്

25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

യാസ്മിൻ, 25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

യാസ്മിൻ

25 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ഐഡ, 18 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

 ഐഡ

18 ഫെബ്രുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി