വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

 ഖദീർ

 ഖദീർ

5 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

എം ഡി റജിബുൾ

എം ഡി റജിബുൾ

ഒക്ടോബർ 29 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സബാൻ

സബാൻ

ഒക്ടോബർ 29 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷിറാജുൽ

ഷിറാജുൽ

ഒക്ടോബർ 29 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അലി

അലി

ഒക്ടോബർ 22 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മഹമൂദ്

മഹമൂദ്

ഒക്ടോബർ 22 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ശ്രീരാഗ്

ശ്രീരാഗ്

ഒക്ടോബർ 22 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അരുൺ

അരുൺ

ഒക്ടോബർ 15 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജൊവാന

ജൊവാന

ഒക്ടോബർ 15 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

തലീൻ

തലീൻ

ഒക്ടോബർ 15 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സെഹ്രിഷ്

സെഹ്രിഷ്

ഒക്ടോബർ 8 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

കരോൾ

കരോൾ

ഒക്ടോബർ 8 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ