വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

മാർക്ക്

മാർക്ക്

28 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോസ്

ജോസ്

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആൽഡ്വിൻ

ആൽഡ്വിൻ

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഏഞ്ചല

ഏഞ്ചല

21 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇറാസ്മോ

ഇറാസ്മോ

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഷിറോയ്

ഷിറോയ്

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖാലിദ്

ഖാലിദ്

ഏപ്രിൽ 30 ലെ മെഗാ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 2022 നിസ്സാൻ പട്രോൾ പ്ലാറ്റിനം വി 8 നേടിയ വിജയി

അനിഷ്

അനിഷ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മൊഹമ്മദ്

മൊഹമ്മദ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഗ്രിഗോറിയോ

ഗ്രിഗോറിയോ

23 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി