വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

കമ്രെ, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

കമ്രെ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

മുഹമ്മദ്

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹസ്സൻ, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ഹസ്സൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സുമൻ, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സുമൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജമാലുദ്ധീൻ, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ജമാലുദ്ധീൻ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോയൽ, 11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ജോയൽ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മരിയ, 4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

മരിയ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇമ്രാൻ, 4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ഇമ്രാൻ

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

റിജു, 4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

റിജു

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അക്ഷയ്, 4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 കിലോ സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

അക്ഷയ്

4 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 1 കിലോ സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

നാസിഷ്, 27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

നാസിഷ്

27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ജഗ്തർ, 27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

ജഗ്തർ

27 നവംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം + 100 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി