വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ലൂറന്‍സ്

ലൂറന്‍സ്

ഒക്ടോബർ 8 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സാദ്

സാദ്

ഒക്ടോബർ 1 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ദേവേന്ദ്ര

ദേവേന്ദ്ര

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മാർവിൻ

മാർവിൻ

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷഫീഖ്

ഷഫീഖ്

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ലിൻ

ലിൻ

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നിഷിത്

നിഷിത്

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ശശി

ശശി

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഭരത്

ഭരത്

സെപ്റ്റംബർ 17 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഡെനിസ്

ഡെനിസ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇയാൻ

ഇയാൻ

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ