വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

സുബ്രഹ്മണ്യൻ

സുബ്രഹ്മണ്യൻ

26 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സുഭാഷ്ചന്ദ്ര

സുഭാഷ്ചന്ദ്ര

26 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹമീദ്

ഹമീദ്

19 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

19 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആർച്ചി

ആർച്ചി

19 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 എലനോർ

 എലനോർ

 12 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 മെലിസിയോ

 മെലിസിയോ

 12 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഉമർ

ഉമർ

 12 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 റിയ

 റിയ

 5 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ടാൻക്രെഡോ

 ടാൻക്രെഡോ

 5 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

 ഉത്തം

 ഉത്തം

 5 മാർച്ച് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

രാമ

രാമ

ഫെബ്രുവരി 26 ന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ 10 ദശലക്ഷം ദിർഹം ലഭിച്ച വിജയി