വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നാദിയ

നാദിയ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സമീർ

സമീർ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

സെപ്റ്റംബർ 3 ഗോൾഡൻ സമ്മർ ഡ്രോയിലെ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ബിനു

ബിനു

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജിനേഷ്

ജിനേഷ്

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മൊഹമ്മദ്

മൊഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അഷിത്

അഷിത്

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇകീന

ഇകീന

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

കാദർ

കാദർ

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഡേവിഡ്

ഡേവിഡ്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സ്റ്റീഫനസ്

സ്റ്റീഫനസ്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ