വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

റോബർട്ട്

റോബർട്ട്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇബ്രാഹിം

ഇബ്രാഹിം

ഓഗസ്റ്റ് 13 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഫൈസൽ

ഫൈസൽ

ഓഗസ്റ്റ് 13 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഫൈസൽ

ഫൈസൽ

ഓഗസ്റ്റ് 13 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ബിനു

ബിനു

ഓഗസ്റ്റ് 6 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

ഓഗസ്റ്റ് 6 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സതീഷ്

സതീഷ്

ഓഗസ്റ്റ് 6 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നെൽസൺ

നെൽസൺ

ഓഗസ്റ്റ് 6 ന്റെ ഡ്രോയിൽ 5 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷാനവാസ്

ഷാനവാസ്

ഓഗസ്റ്റ് 6 ന്റെ ഡ്രോയിൽ 5 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

വിനു

വിനു

ജൂലായ് 30 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മണിരാജ്

മണിരാജ്

ജൂലായ് 30 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജോവാൻ

ജോവാൻ

ജൂലായ് 30 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ