വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

മൊഹമ്മദ്

മൊഹമ്മദ്

ജൂലൈ 30 ഗോൾഡൻ സമ്മർ ഡ്രോയിലെ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ഹസൻ

ഹസൻ

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സുൽഫിക്കർ

സുൽഫിക്കർ

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

രാംനാഗിന

രാംനാഗിന

ജൂലായ് 23 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

രാമമൂർത്തി

രാമമൂർത്തി

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജോൺ

ജോൺ

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷാരോൺ

ഷാരോൺ

ജൂലായ് 16 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

റീസ്

റീസ്

ജൂലായ് 9 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോയൽ

ജോയൽ

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സുറൂർ

സുറൂർ

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സയ്യിദ് ഇന്റെഖാബ്

സയ്യിദ് ഇന്റെഖാബ്

ജൂലായ് 9 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അനീഷ്

അനീഷ്

ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ