വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

താരെക്

താരെക്

ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

രാജ

രാജ

ജൂലായ് 2 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അനിഷ്

അനിഷ്

ജൂലായ് 2 ന്റെ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബാർബറ

ബാർബറ

ജൂൺ 25 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഓന

ഓന

ജൂൺ 25 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

റേച്ചൽ

റേച്ചൽ

ജൂൺ 25 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

എങ്കിനെ

എങ്കിനെ

ജൂൺ 18 ന്റെ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

ജൂൺ 18 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മാത്യു

മാത്യു

ജൂൺ 18 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ബെഹ്‌

ബെഹ്‌

ജൂൺ 18 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

വീര

വീര

ജൂൺ 11 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

നോർമൻ

നോർമൻ

ജൂൺ 11 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി