വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

സോണി

സോണി

1 ജനുവരി റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖൽഡോൺ

ഖൽഡോൺ

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

നീരജ്

നീരജ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അലി

അലി

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്

ക്രിസ്റ്റോഫിസ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹസ്ന

ഹസ്ന

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 166,666.66 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

വാലിദ്

വാലിദ്

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇസ്മായിൽ

ഇസ്മായിൽ

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജസ്വീർ

ജസ്വീർ

25 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

തിനകർ

തിനകർ

25 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഇസ്മായിൽ

ഇസ്മായിൽ

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി