വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

സാദ്, ഒക്ടോബർ 1 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സാദ്

ഒക്ടോബർ 1 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ദേവേന്ദ്ര, ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ദേവേന്ദ്ര

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മാർവിൻ, ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

മാർവിൻ

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഷഫീഖ്, ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഷഫീഖ്

ഒക്ടോബർ 1 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ലിൻ, സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ലിൻ

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

നിഷിത്, സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

നിഷിത്

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ശശി, സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ശശി

സെപ്റ്റംബർ 24 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഭരത്, സെപ്റ്റംബർ 17 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ  വിജയി, മഹ്

ഭരത്

സെപ്റ്റംബർ 17 ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഡെനിസ്, സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഡെനിസ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇയാൻ, സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഇയാൻ

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്, സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 17 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മുഹമ്മദ്, സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

മുഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ