വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

നാദിയ, സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

നാദിയ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സമീർ, സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

സമീർ

സെപ്റ്റംബർ 10 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സയ്യിദ്, സെപ്റ്റംബർ 3 ഗോൾഡൻ സമ്മർ ഡ്രോയിലെ  ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി, മഹ്

സയ്യിദ്

സെപ്റ്റംബർ 3 ഗോൾഡൻ സമ്മർ ഡ്രോയിലെ ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണം നേടിയ വിജയി

ബിനു, സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

ബിനു

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ജിനേഷ്, സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

ജിനേഷ്

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

മൊഹമ്മദ്, സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ  വിജയികൾ, മഹ്

മൊഹമ്മദ്

സെപ്റ്റംബർ 3 റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

അഷിത്, ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

അഷിത്

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഇകീന, ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഇകീന

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

കാദർ, ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

കാദർ

ഓഗസ്റ്റ് 27 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

ഡേവിഡ്, ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

ഡേവിഡ്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

സ്റ്റീഫനസ്, ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

സ്റ്റീഫനസ്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ

റോബർട്ട്, ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ, മഹ്

റോബർട്ട്

ഓഗസ്റ്റ് 20 ന്റെ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയികൾ