വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

സയ്യിദ്

സയ്യിദ്

7 മെയ് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഖാലിദ്

ഖാലിദ്

ഏപ്രിൽ 30 ലെ മെഗാ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 2022 നിസ്സാൻ പട്രോൾ പ്ലാറ്റിനം വി 8 നേടിയ വിജയി

അനിഷ്

അനിഷ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മൊഹമ്മദ്

മൊഹമ്മദ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

30 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഗ്രിഗോറിയോ

ഗ്രിഗോറിയോ

23 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ആനെലീസ്

ആനെലീസ്

23 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സന്തോഷ്

സന്തോഷ്

23 ഏപ്രിൽ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ടോം

ടോം

16 ഏപ്രില് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

സുൽഫിക്കർ

സുൽഫിക്കർ

16 ഏപ്രില് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

കൊച്ചപ്പൻ

കൊച്ചപ്പൻ

16 ഏപ്രില് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അഹ്മദ്

അഹ്മദ്

9 ഏപ്രില് റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി