വിജയികളുടെ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം

ശ്രീനിവാസൻ

ശ്രീനിവാസൻ

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജെക്കോബസ്

ജെക്കോബസ്

18 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ഹംദി

ഹംദി

18 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 10 മില്ല്യൻ ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അൻവറുള്ള

അൻവറുള്ള

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ശക്തിവേൽ

ശക്തിവേൽ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മേരി

മേരി

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അഷ്ഫാഖ്

അഷ്ഫാഖ്

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മഹേന്ദ്രൻ

മഹേന്ദ്രൻ

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

അബ്ദുൽറഹേം

അബ്ദുൽറഹേം

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

ജോസ്ലിൻ

ജോസ്ലിൻ

11 ഡിസംബർ റാഫിൾ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

കമ്രെ

കമ്രെ

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി

മുഹമ്മദ്

മുഹമ്മദ്

11 ഡിസംബർ ഡ്രോയിൽ 100,000 ദിർഹം നേടിയ വിജയി